INTEGRITETSPOLICY

I den här integritetspolicyn informerar vi om hur Dirtwater AB (publ) (”Dirtwater”, “vi”, “oss” eller ”vår”) som personuppgiftsansvarig samlar in och använder dina personuppgifter i vår verksamhet. Personuppgiftsbehandlingen skiljer sig något åt beroende på om du är aktieägare, representerar en av befintlig eller potentiell återförsäljare, leverantör eller samarbetspartner, deltar på våra event, tävlingar, vår testpanel ”Fox Crew”, eller besöker vår hemsida. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du utövar dem. Vi följer alltid gällande integritetslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och kompletterande lagstiftning.

 

Du är välkommen att kontakta oss på info@dirtwaterfoxbrewery.se om du skulle ha några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter, ändamål och rättslig grund

Personuppgifter utgörs av all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. personnummer eller foto, men även indirekt t.ex. information som tillsammans med annan information går att härleda till en viss person.

De personuppgifter vi kan komma att behandla är namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), faktureringsinformation, uppgifter i och om kommunikation mellan oss, foton, video och uppgifter om eventuella allergier eller kostpreferenser om du deltar på våra event, dina synpunkter på våra produkter, uppgifter om ditt eventuella ägande i Dirtwater, samt IP-adress och annan information som samlas in via cookies och liknande tekniker när du besöker vår hemsida. Personuppgifterna inhämtar vi till största del direkt från dig i samband med att vi ingår ett avtal, när vi kommunicerar med dig, när du deltar på ett event, eller när du fyller i kontaktformuläret på vår hemsida. Vi kan även hämta viss teknisk information från den enhet du använder när du besöker vår hemsida.

 

Representant för befintlig eller potentiell återförsäljare

Om du kommer i kontakt med Dirtwater i egenskap av anställd hos en av våra återförsäljare kommer vi att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna:

–   marknadsföra Dirtwater och våra produkter, som vi tror är av intresse för din arbetsgivare. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du självklart enkelt kan tacka nej till) där vi visar er relevanta produktrekommendationer och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss.

–   kommunicera med dig i syfte att kunna administrera, förhandla och ingå avtal med din arbetsgivare. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna administrera och ingå avtal med din arbetsgivare.

–   tillhandahålla de produkter som vi åtagit oss att leverera enligt avtalet med din arbetsgivare. Vi kommer att kontakta och kommunicera med dig på olika sätt, till exempel för att kunna administrera och skicka beställningar samt ge support. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra det avtal vi ingått med din arbetsgivare, samt våra rättsliga förpliktelser, som bokföringsskyldighet.

 

Representant för leverantör eller samarbetspartner

Om du är anställd av ett företag som är leverantör eller samarbetspartner till oss kommer dina personuppgifter att behandlas av oss för att vi ska kunna:

–   kommunicera med dig, i syfte att kunna administrera och ingå avtal med din arbetsgivare. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna administrera och ingå avtal med din arbetsgivare.

–   fullgöra de rättigheter och skyldigheter vi har enligt det avtal som din arbetsgivare ingått med oss, såsom utförande av administration, fakturering och betalning samt för kommunikation. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med din arbetsgivare samt våra rättsliga förpliktelser, som bokföringsskyldighet.

 

Besökare av vår hemsida

När du besöker vår hemsida samlar vi in information via cookies. Om informationen som vi samlar in innehåller personuppgifter behandlar vi dem för att vi ska kunna:

–  tillhandahålla en hemsida med grundläggande funktioner. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hemsidan ska fungera optimalt.

 

Deltagare på event, tävlingar eller i testpanelen ”Fox Crew”

När du deltar på något av våra event, tävlingar eller i vår testpanel ”Fox Crew”, kommer dina personuppgifter att behandlas av oss för att kunna:

– administrera och genomföra våra event, inklusive servering av mat och dryck enligt kostpreferens eller allergi. Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse av att genomföra våra evenemang och marknadsföra Dirtwater, samt ditt samtycke, när vi behandlar uppgifter om allergi och kostpreferens.

– inhämta dina synpunkter på våra produkter i syfte att förbättra dem. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla vårt produktutbud.

– administrera den tävling du deltagit i, och leverera vinsten till dig om du vunnit. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna administrera och genomföra tävlingar i marknadsföringssyfte.

– publicera bilder, filmer och liknande material i syfte att marknadsföra Dirtwater, våra produkter och event i sociala medier, på vår hemsida och i andra kanaler. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke. Det är helt frivilligt att lämna sådant samtycke, och det går naturligtvis bra att delta på eventet även om sådant samtycke inte lämnas.

 

Aktieägare

Om du blivit delägare i Dirtwater, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna:

– tilldela dig de aktier du tecknat. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med dig.

– fullgöra våra rättsliga förpliktelser som aktiebolag och gentemot dig som aktieägare enligt aktiebolagslagen, till exempel att föra aktiebok, möjliggöra röstning på bolagsstämma och i syfte att kunna genomföra vinstutdelning.

– kommunicera med dig och informera om Dirtwaters verksamhet. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hålla våra aktieägare uppdaterade om vår verksamhet och resultat.

Överföring av personuppgifter till annan

Dina personuppgifter kommer att delas med våra koncern- och intressebolag samt andra noga utvalda företag som hjälper oss att marknadsföra, sälja och leverera våra produkter. Vi delar dina personuppgifter med våra koncern- och intressebolag som hjälper oss med bokföring, marknadsföring, försäljning och produktinköp, samt leverantörer och partners som hjälper oss med att genomföra våra event. Vi använder även leverantörer som tillhandahåller molntjänster för lagring, CRM-verktyg, mailutskick, bokföring, projektledning och analysverktyg. De koncern- och intressebolag, leverantörer och partners som behandlar personuppgifter för vår räkning får endast göra det enligt våra instruktioner.

Dina personuppgifter kan i vissa fall behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Detta gäller om det krävs av oss för att följa lagen, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

I det fall vi i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av Dirtwater kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i den processen.

 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna. 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. T.ex. kan en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.  

Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

Överföring till tredje land

Som huvudregel förs inga personuppgifter ut ur EU/EES. Skulle en överföring ske, till exempel för att en tjänsteleverantör befinner sig i tredje land, görs överföringen i enlighet med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om adekvat skyddsnivå är säkerställd, eller genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren.

Dina rättigheter som registrerad

-   Rätt att få information om och tillgång till din data. Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt få en kopia av personuppgifterna. Vid upprepade förfrågningar om kopior av övriga personuppgifter kan vi komma att ta ut en administrativ avgift.

-   Rätt till rättelse.Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära rättelse och komplettering av uppgifterna.

-    Rätt till radering. Du har rätt att begära radering om uppgifter, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller på annat sätt behandlas för eller om det saknas rättslig grund för att behandla uppgifterna.

-    Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.

-    Rätt att invända mot behandling. För det fall personuppgiftsbehandlingen grundas på berättigat intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling.

-    Rätt att återkalla ditt samtycke. Om personuppgiftsbehandlingen grundas på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket som du har lämnat till oss. Återkallande av samtycke påverkar inte den behandling som utförts innan återkallelsen.

-    Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Integritetskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.imy.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

När du vill utöva dina rättigheter ber vid dig att använda kontaktuppgifterna som angetts ovan.

 

Ändringar av vår integritetspolicy

Dirtwater kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på denna sida.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 30 september 2021.